Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Dream!Plan!Success!

 1. Organizatorem szkolenia Dream! Plan! Success! jest MomentumWay Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80 – 279) przy ul. Mikołaja Gomółki 2, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 000052355559, posiadająca nr NIP: 951238552, oraz REGON: 14742295, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa w Szkoleniu i obowiązują wszystkich uczestników szkolenia oraz w odpowiednim zakresie osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie pełnej płatności ceny szkolenia na warunkach i w terminach określonych w Formularzu Zgłoszenia Uczestnictwa w Szkoleniu. Rachunek lub Faktura VAT obejmująca cenę szkolenia zostanie wystawiona przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania zapłaty za szkolenie i zostanie przesłana mailem na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 4. Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych. Cena szkolenia nie obejmuje dojazdu, wyżywienia, ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programów objętych szkoleniem, oraz do zmiany osoby prelegenta w każdym czasie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w planowanym terminie z przyczyn od niego niezależnych (takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba lub niedyspozycja prelegenta, niedostępność w danym terminie odpowiedniego prelegenta, niedostępność Sali spełniającej wymogi Organizatora do przeprowadzenia szkolenia, liczba zgłoszeń uczestników w liczbie mniejszej niż 50 osób). W wypadku odwołania szkolenia, Organizator zaproponuje uczestnikowi w terminie 7 dni inny termin realizacji szkolenia, a w przypadku braku akceptacji przez uczestnika nowego terminu szkolenia dokona na jego rzecz
  zwrotu uiszczenia ceny szkolenia. Nie złożenie przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie braku akceptacji nowego terminu szkolenia w terminie 7 dni, licząc od otrzymania stosownej informacji od Organizatora, stanowi akceptację nowego terminu szkolenia. Szkolenie w nowym terminie przeprowadzone zostanie na tych samych warunkach z zastrzeżeniem punktu 7 i 8 niniejszego Regulaminu.
 7. Organizator uprawniony jest do zmiany ceny szkolenia, pod warunkiem poinformowania uczestnika przynajmniej na 40 dni przed zakładanym terminem szkolenia, wraz z podaniem przyczyny. W takim wypadku uczestnik uprawniony jest, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianie ceny szkolenia, do rezygnacji ze szkolenia i żądania zwrotu uiszczonej ceny szkolenia. Brak oświadczenia uczestnika w powyższym terminie stanowi przyjęcie nowej oferty cenowej.
 8. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie nie krótszym niż 30 dni roboczych przed przewidzianą datą odbycia szkolenia. W takim wypadku uczestnikowi przysługuje prawo do zwrotu całej wpłaconej przez niego tytułem ceny szkolenia kwoty z zastrzeżeniem punktu 10 i 11.
 9. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu w terminie krótszym niż 30 dni roboczych przed przewidzianą datą odbycia szkolenia, lub braku uczestnictwa w szkoleniu, Organizator uprawniony jest do całej ceny szkolenia. Jednakże uczestnictwo przysługuje jednorazowe prawo do zmiany terminu uczestnictwa w Szkoleniu bez utraty uiszczonej ceny.
 10. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 8 niniejszego Regulaminu, Organizator uprawniony jest do wystawienia noty obciążeniowej w wysokości 20% ceny szkolenia tytułem kary umownej, oraz potrącenia tak powstałej wierzytelności z wierzytelnością uczestnika z tytułu zwrotu uiszczonej ceny szkolenia. W przypadku, kiedy zapłata tytułem ceny szkolenia nie została wcześniej uiszczona, kara umowna płatna jest w terminie 8 dni od daty doręczenia uczestnikowi noty obciążeniowej.
 11. W przypadku rezygnacji uczestnika, który zakupił pakiet uzupełniający („pakiet 1” , „pakiet 2”, „pakiet 3” ) z udziału w szkoleniu nie przysługuje mu prawo do zwrotu ceny uiszczonej tytułem zapłaty za wyżej wymieniony pakiet. Nie przysługuje także prawo do przeniesienia wyżej wymienionego pakietu na kolejny termin wydarzenia.
 12. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia (za wyjątkiem wypadków wyraźnie wymienionych) składane przez Uczestnika dokonywane będą w formie elektronicznej na adres Organizatora: dps@momentumway.com
 13. Uczestnikom szkolenia zabrania się fotografowania i nagrywania szkolenia, w szczególności przy użyciu aparatury rejestrującej obraz i dźwięk (w tym również przy użyciu telefonów komórkowych), chyba że Organizator zezwoli na rejestrowanie dźwięku lub obrazu. Zgoda organizatora powinna zostać udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nieprzestrzeganie regulaminu w tym zakresie uprawnia Organizatora do natychmiastowego wydalenia uczestnika ze szkolenia, bez prawa do zwrotu uiszczonej ceny szkolenia.
 14. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na utrwalenie przebiegu szkolenia przez Organizatora za pomocą aparatury rejestrującej dźwięk i obraz lub tylko dźwięk, a nadto utrwalenie przebiegu szkolenia za pomocą zdjęć.
 15. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na filmowanie, fotografowanie oraz używanie swojego wizerunku, a także przenosi nieodpłatnie na Organizatora prawa autorskie oraz prawa pokrewne do rozporządzania i korzystania z wszystkich swoich występów i wywiadów wykonywanych/udzielanych w związku ze szkoleniem lub w jego trakcie, oraz tak zarejestrowanych nagrań audiowizualnych, dźwiękowych (dalej również jako: „Nagrania”). Uczestnik przenosi na Organizatora prawo do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z wyżej wymienionych Nagrań, w całości lub w części na całym świecie we wszystkich mediach, włącznie z prawem do ich zarejestrowania, utrwalenia i zwielokrotnienia każdą techniką, wprowadzania do obrotu, nadawania i remitowania telewizyjnego, wykorzystywania w sieci Internet oraz sieciach telefonii komórkowej, VOD.
 16. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora i zezwalanie przez niego innym osobom na wykorzystywanie swojego imienia, nazwiska, głosu, wizerunku oraz faktów biograficznych udostępnionych Organizatorowi podczas lub w związku ze szkoleniem, we wszystkich celach prawnie dozwolonych, w tym także w celach reklamowych, marketingowych i promocyjnych Organizatora.
 17. Student lub uczeń do 26 roku życia, legitymujący się ważnym dokumentem potwierdzającym status ucznia/studenta jest uprawniony do zakupu Biletu Studenckiego.
 18. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz przekazanie danych innym podmiotom do celów wynikających z regulaminu Szkolenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r, nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnicy mają prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.