Regulamin uczestnictwa w szkoleniu Dream!Plan!Success!

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem szkolenia Dream! Plan! Success! jest MomentumWay Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80 – 279) przy ul. Mikołaja Gomółki 2, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 000052355559, posiadająca nr NIP: 951238552, oraz REGON: 14742295, zwany dalej „Organizatorem”.

2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa w Szkoleniu i obowiązują wszystkich uczestników szkolenia oraz w odpowiednim zakresie osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w szkoleniu.

3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest zakup biletu zgodnie z ofertą oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.

4. Cena szkolenia obejmuje: 

 • udział w dwudniowym szkoleniu, 
 • wsparcie doświadczonych trenerów: Beaty Kapcewicz, Joanny Gdaniec, Jarka Bienieckiego i gości
 • workbook z ćwiczeniami
 • Kapsułę Czasu – list do Ciebie w przyszłości
 • Zaklinacz Celów – opakowanie na Twoje marzenie
 • przerwy kawowe

5. Cena szkolenia nie obejmuje dojazdu, wyżywienia, oraz zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programów objętych szkoleniem, oraz do zmiany osoby prelegenta w każdym czasie.

ORGANIZACJA

7. Szkolenie odbywa się w Hotelu Diament przy ulicy ul. 3 Maja 122A, 41-800 Zabrze

8. Rejestracja uczestników zaczyna się  

 • w sobotę 10.12.2022 o godzinie 7:30 i kończy o 8:45
 • w niedzielę 11.12.2022 o godzinie 7:30 – 8:00

9.Każdy uczestnik otrzyma opaskę na rękę, która będzie upoważniać do uczestnictwa w szkoleniu w dniu następnym. Osoba, która nie będzie posiadała opaski będzie wpuszczona na szkolenie po ponownej weryfikacji zamówienia (na podstawie numeru zamówienia, oraz danych osoby kupującej)

10. Uczestnik ma prawo przekazać bilet innej osobie, w takim przypadku należy przesłać informację o przekazaniu biletu na adres e mail: dreamplansuccess@momentumway.com nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem eventu.

11. W przypadku zakupu biletów grupowych należy przesłać do dnia 4 grudnia 2022  na adres e-mail dreamplansuccess@momentumway.com następujących danych:

 • numer zamówienia 
 • listę osób,  których zamówienie dotyczy  
 • numer telefonu oraz adres e-mail tych osób

 12. W przypadku niezgłoszenia listy osób,  Uczestnicy zobowiązani są zgłosić się do rejestracji grupą. 

 

PRAWA ORGANIZATORA

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia bez podania przyczyny na 30 dni przed planowana datą warsztatów bez podania przyczyny.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w planowanym terminie z przyczyn od niego niezależnych (takich jak: zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba lub niedyspozycja prelegenta,niedostępność Sali spełniającej wymogi Organizatora do przeprowadzenia szkolenia,. W wypadku odwołania szkolenia, Organizator zaproponuje uczestnikowi w terminie 30 dni inny termin realizacji szkolenia, a w przypadku braku akceptacji przez uczestnika nowego terminu szkolenia dokona na jego rzecz zwrotu uiszczenia ceny szkolenia. Nie złożenie przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie braku akceptacji nowego terminu szkolenia w terminie 7 dni, licząc od otrzymania stosownej informacji od Organizatora, stanowi akceptację nowego terminu szkolenia. Szkolenie w nowym terminie przeprowadzone zostanie na tych samych warunkach.

PRAWA UCZESTNIKA

15. Uczestnik, który zawarł umowę na odległość (zakupił bilet)  poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni, w tym celu należy wysłać rezygnację z uczestnictwa na adres: dreamplansuccess@momentumway.com

16. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 8 niniejszego Regulaminu, Organizator zobowiązany jest do zwrotu   uiszczonej ceny szkolenia w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia rezygnacji. 

17. W przypadku rezygnacji uczestnika, który zakupił pakiet biletów przysługuje mu prawo do zwrotu ceny uiszczonej tytułem zapłaty za wyżej wymieniony pakiet. W przypadku, gdy Uczestnik który zakupił  pakiet biletów, a rezygnuje jedynie z części biletów tego pakietu przysługuje mu  prawo zwrotu w kwocie pozostałej po przeliczeniu pakietu na bilety jednostkowe ( nie obowiązuje wówczas cena za pakiet tylko za bilety jednostkowe). Organizator zobowiązany jest do zwrotu przeliczonej kwoty w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia rezygnacji.

18. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia (za wyjątkiem wypadków wyraźnie wymienionych) składane przez Uczestnika dokonywane będą w formie elektronicznej na adres Organizatora: dreamplansuccess@momentumway.com

 ZGODY ORAZ PRAWA AUTORSKIE

19. Organizator wyraża zgodę  na rejestrowanie dźwięku i  obrazu. 

20. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na utrwalenie przebiegu szkolenia przez Organizatora za pomocą aparatury rejestrującej dźwięk i obraz lub tylko dźwięk, a nadto utrwalenie przebiegu szkolenia za pomocą zdjęć.

21. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na filmowanie, fotografowanie oraz używanie swojego wizerunku, a także przenosi nieodpłatnie na Organizatora prawa autorskie oraz prawa pokrewne do rozporządzania i korzystania z wszystkich swoich występów i wywiadów wykonywanych/udzielanych w związku ze szkoleniem lub w jego trakcie, oraz tak zarejestrowanych nagrań audiowizualnych, dźwiękowych (dalej również jako: „Nagrania”). Uczestnik przenosi na Organizatora prawo do zezwalania osobom trzecim na korzystanie z wyżej wymienionych Nagrań, w całości lub w części na całym świecie we wszystkich mediach, włącznie z prawem do ich zarejestrowania, utrwalenia i zwielokrotnienia każdą techniką, wprowadzania do obrotu, nadawania i reemitowania telewizyjnego, wykorzystywania w sieci Internet oraz sieciach telefonii komórkowej, VOD.

22. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora i zezwalanie przez niego innym osobom na wykorzystywanie swojego imienia, nazwiska, głosu, wizerunku oraz faktów biograficznych udostępnionych Organizatorowi podczas lub w związku ze szkoleniem, we wszystkich celach prawnie dozwolonych, w tym także w celach reklamowych, marketingowych i promocyjnych Organizatora.

23. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora oraz przekazanie danych innym podmiotom do celów wynikających z regulaminu Szkolenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r, nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnicy mają prawo wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych.

USTALENIA KOŃCOWE

24. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać regulaminu hotelu w tym przepisów przeciwpożarowych , BHP oraz obowiązujących  zakazów palenia na terenie obiektu