Regulamin konkursu “Szczęśliwa 7 Momentum”

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma MomentumWay, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-279), przy ul. Mikołaja Gomółki 2 NIP: 951-238-35-52
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium Polski.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie fani fanpage’a Beaty Kapcewicz lub MomentumWay
 4. Konkurs trwa od 9:30 11 sierpnia 2021 do 23:59 11 sierpnia 2021.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: za pośrednictwem fanpage’a Beaty Kapcewicz i MomentumWay
 6. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: www.facebook.com/BeataKapcewiczPl oraz www.facebook.com/momentumwaycom.

 

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na odpowiedzeniu na pytanie konkursowe które brzmi: Co przybliża cię do szczęścia i dlaczego?”. Osoby biorące udział muszą odpowiedzieć na pytanie, zamieścić je w komentarzu i odznaczyć wpis hasztagiem #konkursmomentum.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 3. W konkursie zostanie wyłonionych 2 zwycięzców.
 4. Dwie najbardziej inspirujące według Beaty Kapcewicz historie, zwyciężają.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

 

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest kod zniżkowy na zestaw dwóch książek „52 nawyki szczęściarzy” oraz „Nowe zasady skutecznej kariery” uprawniający do zakupu zestawu w cenie 1 zł.
 2. Kod zniżkowy będzie można zrealizować w sklepie MomentumWay (www.momentumway.com/sklep) do dnia 30 września 2021.
 3. Nagroda będzie nadana w formie przesyłki pocztowej wyłącznie na terenie Polski.
 4. Nagrodę należy odebrać zgodnie z zasadami odbioru przesyłki, zasad panujących w firmie kurierskiej lub Poczty Polskiej.
 5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 8. Nie ma możliwości wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 9. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: j.orzech@momentuway.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku – Szczęśliwa 7 Momentum).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

 

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest MomentumWay, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-279), przy ul. Mikołaja Gomółki 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@gdansk.gda.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (Beata Kapcewicz i Momentum Way).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpagach Beata Kapcewicz i Momentum Way
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
[wp_e_signature_sad doc=”18″ _i=”0″ _address=”1.0.0.0″ /]