Regulamin zakupu ratalnego Pakietu Dwóch 3-dniowych Warsztatów

(regulamin w języku słowackim PONIŻEJ)
(predpisy v slovenskom jazyku nižšie)

z dnia 29.03.2022 r.

§1 Postanowienia ogólne i definicje

 

 1. Regulamin określa warunki zakupu ratalnego  usług szkoleniowych prowadzonych  przez MOMENTUM WAY SP. ZOO, a także tryb postępowania reklamacyjnego, odstąpienia od umowy,  pakietu, na który składają się 2 programy:
 • IMPROsprzedaż – 3 dniowy warsztat z Joanną Gdaniec 
 • Mówca Online –  3 dniowy warsztat z Agatą Kosyło
 1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 
 • Regulamin – oznacza niniejszy dokument, 
 • Momentum Way sp z oo – oznacza: Momentum Way  Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gomółki 2, 80-279 Gdańsk, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523559, posiadającą numer NIP 951-238-35-52 email: kontakt@momentumway.com
 • Sklep – oznacza stronę https://momentumway.com/sklep  pełniącą funkcje informacyjne, w tym prezentującą Informacje o Szkoleniu oraz umożliwiającą ratalny zakup programu.
 • Szkolenie – oznacza usługę szkoleniową realizowaną jako IMPROsprzedaż – 3-dniowy warsztat z Joanną Gdaniec  lub Mówca Online –  3 dniowy warsztat z Agatą Kosyło
 • Pakiet – oznacza 2 poniżej wymienione szkolenia z terminem realizacji w dwóch występujących po sobie miesiącach:
  • IMPROsprzedaż – 3-dniowy warsztat z Joanną Gdaniec
  • MÓWCA online – 3-dniowy warsztat z Agatą Kosyło
 • Zamawiający – oznacza osobę fizyczną lub  osobę prawną finansującą zamówienie ( w formie ratalnej) oraz zgłaszającą osobę lub osoby (siebie lub osoby trzecie) do udziału w Szkoleniu, 
 • Uczestnik – oznacza osobę biorącą udział w Szkoleniu

§2 Zawarcie i wykonanie umów o świadczenie usług szkoleniowycw wewnętrznej sprzedaży ratalnej

 

  1. Zawarcie Umowy o świadczenie usług szkoleniowych w sprzedaży ratalnej następuje  z chwilą zakupu poprzez sklep,  pierwszej z ośmiu rat pakietu o którym mowa w par 1. pkt 1 niniejszego Regulaminu. Pierwsza rata wyniesie 470 zł brutto (słownie: czterysta siedemdziesiąt zł zero gr. brutto). Kolejne 7 rat w wysokości 470 zł brutto,  Zamawiający zapłaci na podstawie otrzymanych na wskazany adres e-mail faktur. Łączny koszt pakietu wynosi 3759 zł, co stanowi kwotę: 3580,00 zł plus 5 % opłat  manipulacyjnych.
  2. Pakiet traktowany jest jako jeden nierozerwalny produkt.  Zakup pakietu jest jednoznaczne z przyjęciem zobowiązania jego spłaty w całości. Nie ma możliwości  rezygnacji z części pakietu. 
  3. Zakup pierwszej raty jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz zobowiązaniem do spłaty pozostałych 7 rat. Oznacza także zgodę na uczestnictwo w Programach oraz zobowiązanie do dokonania pełnej odpłatności, bez względu na to w ilu spotkaniach  wzięto udział. 
  4. Warunkiem wzięcia udziału w warsztatach jest wpłacenie przynajmniej 1 raty przed terminem każdego z warsztatów tzn.  1 rata przed pierwszym warsztatem, druga rata przed drugim – łącznie 2 rat. Kolejne raty płacone będą w miesięcznych ratach zgodnie z wystawionymi fakturami.
  5. Nie skorzystanie/brak udziału w poszczególnych etapach (ćwiczenia, warsztaty) Programów nie jest podstawą do zwrotu należności za dany element. Rezygnacja z uczestnictwa w części bądź całości programu/szkolenia, może przełożyć się na brak zrozumienia merytoryki szkolenia. Tym samym uczestnik/zamawiający  traci możliwość składania reklamacji w tym zakresie.
  6. Dwie pierwsze  raty  stanowią zadatek na poczet zakupu pakietu. W przypadku rezygnacji ze szkolenia zadatek nie podlega zwrotowi.
  7. Uczestnik nie ma prawa przekazania prawa do uczestniczenia w Programie osobie trzeciej.
  8. Podanie danych osobowych Zamawiającego i Uczestników jest obowiązkowe, i jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie usług szkoleniowych w systemie ratalnym.
  9. Zamawiający  ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty zakupu  w oparciu o  art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827). Za dzień zakupu uznaje się datę zakupu 1 raty. Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie spółki prawa handlowego (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej) wyłącza  możliwość skorzystania z konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy.

§3 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wprowadzany jest przez Momentum Way  na czas nieokreślony.
 2. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku względem wcześniej zawartych Umów o świadczenie usług szkoleniowych w systemie ratalnym.
 3. Żadne postanowienie Regulaminu nie ma na celu, nie jest rozumiane i nie będzie stosowane jako ograniczające prawa lub standard ochrony Konsumentów.
 4. Prawem właściwym dla wszelkich umów określonych Regulaminem jest prawo polskie, a wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Momentum Way sp. z o.o.

PRAVIDLÁ NÁKUPU INA SPLÁTKY 3 DENNÉHO MENTORSKÉHO PROGRAMU

zo dňa  29. marca 2022

§1 Všeobecné ustanovenia a definície

 

 1. Pravidlá definujú podmienky pre nákup školiacich služieb realizovaných na splátky MOMENTUM WAY SP. ZOO, ako aj reklamačný poriadok, odstúpenia od zmluvy, balíka zloženého z dvoch programov:
 • IMPROpredaj – 3-dňový mentorský program s Joannou Gdaniec
 • Rečník – 3-dňový mentorský program s Agatou Kosyło
 1. Pojmy používané v Pravidlách znamenajú:
 • Pravidlá – označuje tento dokument,
 • Momentum Way sp z oo – znamená: Momentum Way Sp. z o.o. so sídlom v Gdańsk ul. Gomółki 2, 80-279 Gdańsk, registrovanú Okresným súdom pre Hl.St. Varšava –  XIII Ekonomické oddelenie krejského súdneho registra pod číslom KRS 0000523559, číslo NIP 951-238-35-52 e-mail: kontakt@momentumway.com
 • Obchod – znamená webovú stránku https://momentumway.com/sklep ktorá vykonáva funkcie informačné, vrátane prezentovania informácií o Školení a zároveň umožňuje zakúpenie programu na splátky.
 • Školenie – znamená školiacu službu poskytovanú ako Školenie IMPROpredaj – 3-dňový mentorský program s Joannou Gdaniec a Rečník – 3-dňový mentorský program s Agatou Kosyło
 • Balík – znamená 2 nižšie uvedené školenia, ktoré sa uskutočnia v dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch:

 – Školenie IMPRO predaj – 3-dňový mentorský program s Joannou Gdaniec, a

 – Rečník- 3-dňový mentorský program s Agatou Kosyło

 • Objednávajúci – znamená fyzickú alebo právnickú osobu financujúcu objednávku (vo forme splátok) a zároveň nahlasujúcu osobu alebo osoby (seba alebo tretích osôb) k účasti na Školení,
 • Účastník – znamená osobu zúčastňujúcu sa Školenia

 

§2 Uzatváranie a plnenie zmlúv o poskytovaní školiacich služieb vo vnútornom splátkovom predaji

 

 1. Uzavretie Zmluvy o poskytovaní školiacich služieb v splátkovom predaji sa začína v momente nákupu cez obchod, prvú z ôsmych splátok balíka uvedeného v odseku 1. bod týchto Pravidiel. Prvá splátka bude 470,00 poľských zlotých brutto (slovom: štyristo sedemdesiat zlotých brutto). Ďalších 7 splátok vo výške 470,00 poľských zlotých brutto uhradí objednávajúci na základe faktúr prijatých na uvedenú e-mailovú adresu. Celková cena balíka je 3759,00 poľských zlotých, čo je suma: 3580,00  poľských zlotých plus 5% manipulačné poplatky.
 1. Balík je považovaný ako jeden neoddeliteľný produkt. Kúpa balíka sa rovná prijatiu záväzku splatiť ho v plnej výške. Nie je možné odstúpiť z časti balíka.
 2. Nákup prvej splátky sa rovná akceptovaniu týchto pravidiel a záväzkom uhradiť zvyšných 7 splátok. Znamená to aj súhlas s účasťou v Programoch a povinnosť zaplatiť plnú sumu, bez ohľadu na počet zúčastnení sa na stretnutiach.
 3. Podmienkou účasti na workshopoch je uhradenie minimálne 1 splátky pred termínom každého workshopu, t.j. 1 splátka pred prvým workshopom, druhá splátka pred druhým – spolu 2 splátky. Následné splátky budú hradené v mesačných splátkach v súlade s vystavenými faktúrami.
 4. Nevyužívanie/neúčasť v jednotlivých etapách (cvičenia, workshopy) Programov nie je základom pre vrátenie peňazí za danú časť. Rezignácia z účasti v časti alebo celého programu/školenia sa môže premietnuť do nepochopenia predmetu školenia. Tým účastník / objednávateľ stráca možnosť podania reklamácie v tomto zmysle.
 1. Dve prvé splátky predstavujú formu zálohy na nákup balíka. V prípade odstúpenia od školenia záloha sa nevracia.
 2. Účastník nemôže previesť právo účasti v Programe na tretiu osobu.
 3. Poskytnuté osobné údaje Objednávateľa a Účastníkov je povinné a je podmienkou uzatvorenia a plnenia Zmluvy o poskytovaní služieb školení v splátkovom systéme.
 4. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od dátum nákupu na základe čl. 27 zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov (Dz. U. 2014 r. poz. 827). Za deň nákupu sa považuje dátum nákupu 1 splátky.  Prevádzkovanie podniku vo forme obchodnej spoločnosti (verejná obchodná spoločnosť, partnerská, komanditná, komanditno-akciová, s ručením obmedzeným, akciová) vylučuje možnosť uplatnenia spotrebiteľského práva odstúpiť od zmluvy.

§3 Záverečné ustanovenia

 1. Pravidlá zavedené cez Momentum Way sú na dobu neurčitú.
 2. Zmeny Pravidiel nemajú žiadny vplyv na predtým uzatvorené zmluvy o poskytovaní školiacich služieb v splátkovom systéme.
 3. Žiadne ustanovenie Pravidiel nie je zamýšľané, nie je rozumené a nebude aplikované ako obmedzovanie práv alebo štandardu ochrany spotrebiteľa.
 1. Platným právom pre všetky zmluvy uvedené v Pravidlách je poľské právo, a všetky prípadné spory budú riešiť spoločné súdy príslušné pre sídlo Momentum Way sp. zoo