REGULAMIN ZAKUPU ETAPOWEGO 4-TYGODNIOWEJ  SZKOŁY

z dnia 22.02.2023 r.

§1 Postanowienia ogólne i definicje

 

 1. Regulamin określa warunki zakupu etapowego  usług szkoleniowych prowadzonych  przez MOMENTUM WAY SP. ZOO, a także tryb postępowania reklamacyjnego, odstąpienia od umowy,  programu: 
  1. super MÓWCA  4 tygodniowa szkoła Beaty Kapcewicz – od gadania do zarabiania
  2. LoveBRAND  4 tygodniowa szkoła  Beaty Kapcewicz – Ty i Twoja Marka osobista
   1.  Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 
   • Regulamin – oznacza niniejszy dokument, 
   • Momentum Way sp z oo – oznacza: Momentum Way  Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gomółki 2, 80-279 Gdańsk, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523559, posiadającą numer NIP 951-238-35-52 email: kontakt@momentumway.com
   • Sklep – oznacza stronę https://momentumway.com/sklep  pełniącą funkcje informacyjne, w tym prezentującą Informacje o Szkoleniu oraz umożliwiającą ratalny zakup programu.
   • Szkolenie – oznacza usługę szkoleniową realizowaną jako Szkolenie:
    • superMÓWCA  4 tygodniowa szkoła Beaty Kapcewicz
    • LoveBRAND  4 tygodniowa szkoła  Beaty Kapcewicz
   • Zamawiający – oznacza osobę fizyczną lub  osobę prawną finansującą zamówienie ( w formie ratalnej) oraz zgłaszającą osobę lub osoby (siebie lub osoby trzecie) do udziału w Szkoleniu, 
   • Uczestnik – oznacza osobę biorącą udział w Szkoleniu

   §2 Zawarcie i wykonanie umów o świadczenie usług szkoleniowycw wewnętrznej sprzedaży etapowej

    1. Zawarcie Umowy o świadczenie usług szkoleniowych w sprzedaży etapowej następuje  z chwilą zakupu poprzez sklep,  pierwszego z:

    • 2 etapów programu o którym mowa w par 1. pkt 1 niniejszego Regulaminu. Pierwszy etap wyniesie 50%  wartości warsztatów.  Kolejny etap w wysokości  50%,  Zamawiający zapłaci na podstawie otrzymanej na wskazany adres e-mail faktury,
     lub
    • 4 etapów programu o którym mowa w par 1. pkt 1 niniejszego Regulaminu. Pierwszy etap wyniesie 25% wartości warsztatów. Kolejne 3 etapy w łącznej wysokości 75% wartości warsztatów, Zamawiający zapłaci na podstawie otrzymanych na wskazany adres e-mail faktur.
   1. Zakup pierwszego etapu  oznacza oznacza zgodę na uczestnictwo w Programie oraz zobowiązanie do dokonania pełnej odpłatności, bez względu na to w ilu spotkaniach wzięto udział. W sytuacjach losowych istnieje możliwość odbycia warsztatów z inną grupą.
   2. Uczestnik nie ma prawa przekazania prawa do uczestniczenia w Programie osobie trzeciej.
   3. Zarówno Uczestnik jak i Organizator ma prawo do zmiany terminu warsztatów bez podania przyczyny na 31 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów.
   4. Zmiana edycji programu przez Uczestnika na krócej niż 31 dni przed jego startem wiąże się z opłatą 1000 zł brutto za zmianę edycji. Bezpłatna zmiana edycji szkolenia jest możliwa tylko na podstawie uzgodnień ze sprzedawcą i co najmniej 31 dni przed startem szkolenia.
   5. Usługa będzie realizowana w IV etapach:
    Etap I zakup przez stronę – kwota brutto 875 zł 
    Etap II po dołączeniu do grupy szkoleniowej – kwota brutto 875 zł
    Etap III w momencie startu programu – kwota brutto 875 zł 
    Etap IV na zakończenie po konsultacji – kwota brutto 875 zł
   6. Rozliczenia poszczególnych etapów dokonuje się:
    Etap I – po zakupie 1 etapu płatności,
    Etap II – po zakończeniu II etapu (w kolejnym miesiącu) na podstawie faktury
    Etap III – po zakończeniu III etapu (w kolejnym miesiącu)  na podstawie faktury
    Etap IV – po zakończeniu IV etapu (w kolejnym miesiącu)  na podstawie faktury
   7. Każdy etap uznaje się za wykonany po wystawieniu faktury.
   8. Po zakończonym etapie Wykonawca usługi wystawi fakturę dokumentującą realizację danego etapu. Faktura zostanie wystawiona najpóźniej do 2 dni, a termin płatności upływa 7 dni od daty jej wystawienia.
   9. Usługa podlega rozliczeniu po zakończeniu każdego z etapów, ale Wykonawca usługi umożliwia dokonanie jednorazowej płatności za wszystkie etapy przed rozpoczęciem pierwszego z etapów. 
   10. Płatność za etap I stanowi zadatek na poczet zakupu szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia zadatek nie podlega zwrotowi. Jeśli uczestnik dokona jednorazowej płatności bądź wartość etapu I jest wyższa niż 10% wartości zakupu, wówczas zadatek wynosi również 10% wartości zakupu i nie podlega zwrotowi.
   11. W przypadku płatności etapowej. Uczestnik może wziąć udział w warsztatach po wpłacie minimum 30 % wartości programu. 
   12. Nieskorzystanie/brak udziału w poszczególnych etapach (lub ich częściach ćwiczenia/zoomy) Programu nie jest podstawą do zwrotu należności za dany element. Rezygnacja z uczestnictwa w części bądź całości programu/szkolenia, może przełożyć się na brak skuteczności, efektów oraz zrozumienia szkolenia. Tym samym uczestnik traci możliwość składania reklamacji w tym zakresie.
   13. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty podpisania formularza (zgodnie z treścią art. 14 ustawy o prawach konsumenta). Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie spółki prawa handlowego (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej) wyłącza  możliwość skorzystania z konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy.
   14. Podanie danych osobowych Zamawiającego i Uczestników jest obowiązkowe, i jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie usług szkoleniowych w systemie etapowym.

   §3 Postanowienia końcowe

   1. Regulamin wprowadzany jest przez Momentum Way  na czas nieokreślony.
   2. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku względem wcześniej zawartych Umów o świadczenie usług szkoleniowych w systemie ratalnym.
   3. Żadne postanowienie Regulaminu nie ma na celu, nie jest rozumiane i nie będzie stosowane jako ograniczające prawa lub standard ochrony Konsumentów.
   4. Prawem właściwym dla wszelkich umów określonych Regulaminem jest prawo polskie, a wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Momentum Way Sp. z o.o.