REGULAMIN ZAKUPU RATALNEGO 4-TYGODNIOWEJ  SZKOŁY

z dnia 16.09.2022 r.

§1 Postanowienia ogólne i definicje

 

 1. Regulamin określa warunki zakupu ratalnego  usług szkoleniowych prowadzonych  przez MOMENTUM WAY SP. ZOO, a także tryb postępowania reklamacyjnego, odstąpienia od umowy,  programu: 
  1. IMPROsprzedaż  4 tygodniowa szkoła Joanny Gdaniec – Improwizuj i zarabiaj
  2. super MÓWCA  4 tygodniowa szkoła Beaty Kapcewicz – od gadania do zarabiania
  3. LoveBRAND  4 tygodniowa szkoła  Beaty Kapcewicz – Ty i Twoja Marka osobista
   1.  Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 
   • Regulamin – oznacza niniejszy dokument, 
   • Momentum Way sp z oo – oznacza: Momentum Way  Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gomółki 2, 80-279 Gdańsk, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523559, posiadającą numer NIP 951-238-35-52 email: kontakt@momentumway.com
   • Sklep – oznacza stronę https://momentumway.com/sklep  pełniącą funkcje informacyjne, w tym prezentującą Informacje o Szkoleniu oraz umożliwiającą ratalny zakup programu.
   • Szkolenie – oznacza usługę szkoleniową realizowaną jako Szkolenie:
    • IMPROsprzedaż  4 tygodniowa szkoła Joanny Gdaniec – Improwizuj i zarabiaj
    • super MÓWCA  4 tygodniowa szkoła Beaty Kapcewicz – od gadania do zarabiania
    • LoveBRAND  4 tygodniowa szkoła  Beaty Kapcewicz – Ty i Twoja Marka osobista
   • Zamawiający – oznacza osobę fizyczną lub  osobę prawną finansującą zamówienie ( w formie ratalnej) oraz zgłaszającą osobę lub osoby (siebie lub osoby trzecie) do udziału w Szkoleniu, 
   • Uczestnik – oznacza osobę biorącą udział w Szkoleniu

   §2 Zawarcie i wykonanie umów o świadczenie usług szkoleniowycw wewnętrznej sprzedaży ratalnej

    

    • 2 rat programu o którym mowa w par 1. pkt 1 niniejszego Regulaminu. Pierwsza rata wyniesie 50 %  wartości warsztatów.  Kolejną  ratę w wysokości  50 %,  Zamawiający zapłaci na podstawie otrzymanej na wskazany adres e-mail faktury,  lub
    • 6 rat programu o którym mowa w par 1. pkt 1 niniejszego Regulaminu. Pierwsza rata wyniesie 30 % wartości warsztatów. Kolejne 5 rat  w łącznej wysokości 70 % wartości warsztatów, Zamawiający zapłaci na podstawie otrzymanych na wskazany adres e-mail 5 faktur.  Każda z faktur   ( w tym także ta zakupiona przez sklep) powiększona zostanie o 5 % tytułem opłat związanych ze sprzedażą ratalną.
   1. Uczestnik nie ma prawa przekazania prawa do uczestniczenia w Programie osobie trzeciej.
   2. Zakup pierwszej raty jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz zobowiązaniem do spłaty pozostałych rat. Oznacza także zgodę na uczestnictwo w Programie oraz zobowiązanie do dokonania pełnej odpłatności, bez względu na to w ilu spotkaniach  wzięto udział. W sytuacjach losowych istnieje możliwość odbycia warsztatów z inną grupą, po wcześniejszym ustaleniu terminu ze sprzedawcą.
   3. Nie skorzystanie/brak udziału w poszczególnych etapach (ćwiczenia, warsztaty, webinary) Programu nie jest podstawą do zwrotu należności za dany element. Rezygnacja z uczestnictwa w części bądź całości programu/szkolenia, może przełożyć się na brak skuteczności, efektów oraz zrozumienia szkolenia. Tym samym uczestnik traci możliwość składania reklamacji w tym zakresie.
   4. Zarówno Uczestnik jak i Organizator ma prawo zmiany terminu warsztatów bez podania przyczyny na 31 dni przed terminem rozpoczęcia warsztatów bez podania przyczyny. 
   5. Zmiana edycji programu przez Uczestnika na krócej niż 31 dni przed jego startem wiąże się z opłatą 1000 zł brutto za zmianę edycji. Bezkosztowa zmiana edycji szkolenia jest możliwa tylko na podstawie uzgodnień ze sprzedawcą i co najmniej 31 dni przed startem szkolenia.
   6. Istnieje możliwość zrealizowania płatności w ratach, w takiej sytuacji pierwsza rata  wynosi  30 % wartości programu przy  wyborze 6 rat  lub 50 % przy wyborze 2 rat.
   7. W przypadku płatności ratalnej Uczestnik może wziąć udział w warsztatach po wpłacie minimum 30 % wartości programu. 
   8. Pierwsza rata stanowi zadatek na poczet zakupu szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia zadatek nie podlega zwrotowi. Jeśli ktoś płaci za szkolenie jednorazowo lub pierwsza rata jest wyższa niż 30% wartości zakupu, wówczas zadatek wynosi również 30% wartości zakupu i nie podlega zwrotowi.
   9. Zasady spłat ratalnych są integralną częścią zgłoszenia do udziału w programie.  Do każdej z rat  doliczane są  odsetki w wysokości  5 %   (dotyczy spłat w od 3 do 6 ratach). Rozłożenie płatności na dwie raty zwolnione jest z oprocentowania.
   10. Zakup pierwszej raty jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz zobowiązaniem do spłaty pozostałych rat  w zależności od wybranego wariantu. Oznacza także zgodę na uczestnictwo w Programie oraz zobowiązanie do dokonania pełnej odpłatności, bez względu na to w ilu spotkaniach  wzięto udział. 
   11. Podanie danych osobowych Zamawiającego i Uczestników jest obowiązkowe, i jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie usług szkoleniowych w systemie ratalnym.
   12. Zamawiający  ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty zakupu  w oparciu o  art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827). Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie spółki prawa handlowego (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej) wyłącza  możliwość skorzystania z konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy.

   §3 Postanowienia końcowe

   1. Regulamin wprowadzany jest przez Momentum Way  na czas nieokreślony.
   2. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku względem wcześniej zawartych Umów o świadczenie usług szkoleniowych w systemie ratalnym.
   3. Żadne postanowienie Regulaminu nie ma na celu, nie jest rozumiane i nie będzie stosowane jako ograniczające prawa lub standard ochrony Konsumentów.
   4. Prawem właściwym dla wszelkich umów określonych Regulaminem jest prawo polskie, a wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Momentum Way Sp. z o.o.