Regulamin zakupu ratalnego 3-dniowego Programu Mentoringowego

z dnia 16.09.2022 r.

§1 Postanowienia ogólne i definicje

 

 1. Regulamin określa warunki zakupu ratalnego  usług szkoleniowych prowadzonych  przez MOMENTUM WAY SP. ZOO, a także tryb postępowania reklamacyjnego, odstąpienia od umowy,  programu:
 • IMPROsprzedaż – 3 dniowy program mentoringowy z Joanną Gdaniec 
 • Mówca –  3 dniowy program mentoringowy z Agatą Kosyło
 1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 
 • Regulamin – oznacza niniejszy dokument, 
 • Momentum Way sp z oo – oznacza: Momentum Way  Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gomółki 2, 80-279 Gdańsk, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523559, posiadającą numer NIP 951-238-35-52 email: kontakt@momentumway.com
 • Sklep – oznacza stronę https://momentumway.com/sklep  pełniącą funkcje informacyjne, w tym prezentującą Informacje o Szkoleniu oraz umożliwiającą ratalny zakup programu.
 • Szkolenie – oznacza usługę szkoleniową realizowaną jako Szkolenie IMPROsprzedaż – 3 dniowy program mentoringowy z Joanną Gdaniec  lub  Mówca –  3 dniowy program mentoringowy z Agatą Kosyło
 • Zamawiający – oznacza osobę fizyczną lub  osobę prawną finansującą zamówienie ( w formie ratalnej) oraz zgłaszającą osobę lub osoby (siebie lub osoby trzecie) do udziału w Szkoleniu, 
 • Uczestnik – oznacza osobę biorącą udział w Szkoleniu

§2 Zawarcie i wykonanie umów o świadczenie usług szkoleniowycw wewnętrznej sprzedaży ratalnej

 

 1. Zawarcie Umowy o świadczenie usług szkoleniowych w sprzedaży ratalnej następuje  z chwilą zakupu poprzez sklep,  pierwszej z:
  1. 2 rat programu o którym mowa w par 1. pkt 1 niniejszego Regulaminu. Pierwsza rata wyniesie 50 %  wartości warsztatów.  Kolejną  ratę w wysokości  50 %,  Zamawiający zapłaci na podstawie otrzymanej na wskazany adres e-mail faktury

   lub

  2. 6 rat programu o którym mowa w par 1. pkt 1 niniejszego Regulaminu. Pierwsza rata wyniesie 30 % wartości warsztatów. Kolejne 5 rat  w łącznej wysokości 70 % wartości warsztatów, Zamawiający zapłaci na podstawie otrzymanych na wskazany adres e-mail 5 faktur.  Każda z faktur   ( w tym także ta zakupiona przez sklep) powiększona zostanie o 5 % tytułem opłat związanych ze sprzedażą ratalną.
 2. Zakup pierwszej raty jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz zobowiązaniem do spłaty pozostałych rat. Oznacza także zgodę na uczestnictwo w Programie oraz zobowiązanie do dokonania pełnej odpłatności, bez względu na to w ilu spotkaniach  wzięto udział. 
 3. Nie skorzystanie/brak udziału w poszczególnych etapach (ćwiczenia, warsztaty) Programu nie jest podstawą do zwrotu należności za dany element. Rezygnacja z uczestnictwa w części bądź całości programu/szkolenia, może przełożyć się na brak zrozumienia merytoryki szkolenia. Tym samym uczestnik/zamawiający  traci możliwość składania reklamacji w tym zakresie.
 4. Pierwsza rata stanowi zadatek na poczet zakupu szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. Uczestnik nie ma prawa przekazania prawa do uczestniczenia w Programie osobie trzeciej.
 6. Podanie danych osobowych Zamawiającego i Uczestników jest obowiązkowe, i jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie usług szkoleniowych w systemie ratalnym.
 7. Zamawiający  ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty zakupu  w oparciu o  art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827). Prowadzenie przedsiębiorstwa w formie spółki prawa handlowego (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej) wyłącza  możliwość skorzystania z konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy.

§3 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wprowadzany jest przez Momentum Way  na czas nieokreślony.
 2. Zmiany Regulaminu nie odnoszą skutku względem wcześniej zawartych Umów o świadczenie usług szkoleniowych w systemie ratalnym.
 3. Żadne postanowienie Regulaminu nie ma na celu, nie jest rozumiane i nie będzie stosowane jako ograniczające prawa lub standard ochrony Konsumentów.
 4. Prawem właściwym dla wszelkich umów określonych Regulaminem jest prawo polskie, a wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Momentum Way sp. z o.o.